Algemene Voorwaarden Naaicursus.nl

Naaicursus.nl is een website van Burdy Productions. Adres: Postbus 61, 7833 ZH Nieuw Amsterdam. Website: www.Naaicursus.nl Email: info@Naaicursus.nl KvK: 37131311 – Burdy Productions. BTW: NL191712875B02

Artikel 1 – Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overige overeenkomsten van Naaicursus.nl 2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de Adverteerder wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen. 4. Adverteerder: een ieder die een vermelding wenst op Naaicursus.nl (in welke vorm dan ook door een persoon, webwinkel, winkel, bedrijf, zelfstandige, hobbyist, instelling etc) 5. Door het versturen door Adverteerder van een email aan Naaicursus.nl  met het verzoek om een offerte of om informatie/gegevens te vertonen op Naaicursus.nl, gaat Adverteerder automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Aanbod en aanvaarding 1. De overeenkomst tussen Adverteerder en Naaicursus.nl komt tot stand op het moment dat de adverteerder een advertentie/banner/pakket besteld via de website van Naaicursus.nl of via de website of separate email een opdracht voor een advertentie/banner/pakket geeft. Post/correspondentie verstuurd naar het vestigingsadres wordt niet in behandeling genomen en als niet ontvangen beschouwt en retour afzender gestuurd. Post/correspondentie kan worden verstuurd naar het postbusadres of email.

2. Adverteerder is verplicht de opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. 3. Indien het vermelde in de opdrachtbevestiging van Naaicursus.nl afwijkt van het vermelde in de (schriftelijke) opdracht door Adverteerder, dan geldt het vermelde in de opdrachtbevestiging van Naaicursus.nl, tenzij Adverteerder per ommegaande na ontvangst van de opdrachtbevestiging per email daarop reageert binnen 2 werkdagen. In een dergelijk geval zullen partijen in nader overleg alsnog tot definitieve overeenstemming dienen te komen.

Artikel 3 – Annulering, opschorting en ontbinding 1. Indien Adverteerder een reeds tot stand gekomen overeenkomst wil annuleren / annuleert is Naaicursus.nl niet verplicht tot terugbetaling van reeds betaalde facturen met betrekking tot de overeenkomst die wordt geannuleerd. 2. Adverteerder is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds  tot stand gekomen overeenkomsten dan wel reeds geplaatste vermeldingen op te schorten. 3. Naaicursus.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Naaicursus.nl kan worden gevergd. 4. Indien Naaicursus.nl de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 5. Indien Naaicursus.nl tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zouden kunnen ontstaan. 6. Indien Adverteerder verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is Naaicursus.nl gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Adverteerder is dan uit hoofde van deze tekortkoming, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

Artikel 4 – Vermelding/Plaatsing 1. Naaicursus.nl bepaalt of Adverteerder in aanmerking komt voor een vermelding op de website. 2. Adverteerder kan zelf aangeven in welke rubriek adverteerder wenst te verschijnen. Echter, Naaicursus.nl behoudt zich het recht voor Adverteerder in te delen in de rubriek waarvan Naaicursus.nl vindt dat Adverteerder thuis hoort. 3. Plaatsingen zijn voor een minimale periode van 6 maanden tenzij anders vermeld.

Artikel 5 –  Tarieven 1. Behoudens indien en voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen de in rekening te brengen advertentietarieven gebaseerd zijn op tarieven zoals vermeld op de website www.Naaicursus.nl (typefouten voorbehouden). 2. Naaicursus.nl is gerechtigd de geldende tarieven aan te passen en (gewijzigd) door te voeren. 3. Alle bedragen zijn excl. BTW.

Artikel 6 – Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten 1. Adverteerder vrijwaart Naaicursus.nl voor aanspraken in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, door publicatie van advertenties, teksten, foto’s, video’s etc met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Adverteerder verstrekte gegevens, afbeeldingen, video, teksten e.d. 2. Naaicursus.nl heeft geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 1. Naaicursus.nl is niet aansprakelijk voor: a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door Adverteerder verstrekt is. b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Adverteerder zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. c. fouten of tekortkomingen van door of namens Naaicursus.nl ingeschakelde derden. d. gegevens van Adverteerder vermeld op website 2. Naaicursus.nl is op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van advertentie(s) inclusief foto-, video-, illustratiemateriaal en teksten. 3. Naaicursus.nl is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan: a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Naaicursus.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Adverteerder kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 4. Aansprakelijkheid van Naaicursus.nl voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Artikel 8 – Rechten Naaicursus.nl 1. Naaicursus.nl is gerechtigd de geplaatste advertenties, teksten en beeldmateriaal op www.Naaicursus.nl op te nemen in (andere) (digitale)  publicaties van Naaicursus. 2. De door Adverteerder aan Naaicursus.nl verstrekte gegevens (kunnen) worden opgenomen in een bestand dat wordt gebruikt voor de administratie van Naaicursus.nl en tevens om Adverteerder te (laten) informeren over voor Adverteerder relevante diensten en producten van Naaicursus.nl via een digitale nieuwsbrief. Indien Adverteerder op deze informatie geen prijs stelt, dan kan Adverteerder dat schriftelijk melden bij Naaicursus.nl. 3. Naaicursus.nl zal de gegevens van Adverteerder niet verstrekken aan partijen die niet betrokken zijn bij de overeenkomst tussen Adverteerder en Naaicursus.nl.

Artikel 9 – Betaling 1. Naaicursus.nl factureert alle vermeldingen vooruit per 6 maanden tenzij anders vermeld. 2. Facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum.  3. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt een rente door Adverteerder verschuldigd, welke gebaseerd is op de wettelijke rente, vermeerderd met 3% met een minimum van € 25,- per factuur. 4. Wanneer bij overschrijding van de betalingstermijn de advertentiekosten gerechtelijk of buitengerechtelijk dienen te worden ingevorderd, zullen alle daarmee verband houdende kosten in rekening worden gebracht. De incassokosten worden in dit geval vastgesteld op minimaal 15% van het bedrag van de plaatsing waarop die kosten betrekking hebben, met een minimum van € 250,-  aan incassokosten. 5. Adverteerder is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds  tot stand gekomen overeenkomsten dan wel reeds geplaatste vermeldingen op te schorten. 6. Indien Adverteerder ondanks aanmaningen niet tot betaling overgaat, draagt Naaicursus.nl de zaak over aan haar incasso gemachtigde. 7. Alle door Naaicursus.nl gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van Adverteerder. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag.

Artikel 10 – Opzegtermijn 1. De vermelding wordt telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. 2. Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand voor het einde van een periode.

Artikel 11 – Overmacht 1. Naaicursus.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten aanzien van Adverteerder indien Naaicursus.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Naaicursus.nl geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Naaicursus.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Naaicursus.nl of van derden daaronder begrepen. 3. Naaicursus.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Naaicursus.nl en Adverteerder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 4. Voor zoveel Naaicursus.nl ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Naaicursus.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 12 – Overige bepalingen 1. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst/opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. 2. Op de overeenkomst tussen Adverteerder en Naaicursus.nl is het Nederlands recht van toepassing. De rechter die bevoegd is tot het kennisnemen van geschillen tussen Adverteerder en Naaicursus.nl is de rechter in het arrondissement waar Naaicursus.nl is gevestigd.